Thống kê
Tổng hồ sơ đã đăng ký: 28
Tổng hồ sơ đã trả kết quả: 9
Tổng hồ sơ đã từ chối: 1
Tổng hồ sơ đang xử lý: 3
Hướng dẫn sử dụng
* Để đăng ký hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Đề nghị ông/bà thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1:
- Đăng ký tài khoản tại trang: dichvucong.tanthanh.baria-vungtau.gov.vn
- Nhập đầy đủ thông tin và chọn đăng ký
- Hệ thống sẽ gửi 1 mail đến hộp thư cá nhân ông/bà. Ông/bà vào mail để kích hoạt tài khoản.
Bước 2:
- Ông/bà dùng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.
- Chọn lĩnh vực cần nộp hồ sơ trực tuyến.
- Chọn “đăng ký hồ sơ” tại thủ tục cần nộp hồ sơ.
- Nhập đầy đủ thông tin và đính kèm file (nếu có)
- Xem lại thông tin đã nhập, chọn “gửi thông tin” nếu muốn nộp hồ sơ, chọn “hủy bỏ” nếu không nộp hồ sơ.
* Ghi chú: Sau khi “gửi thông tin”, nếu muốn thay đổi thông tin đã gửi, ông/bà chọn “Hồ sơ đã đăng ký”, chọn hồ sơ cần thay đổi, sửa thông tin cần thay đổi, chọn “cập nhật hồ sơ”.